جاکلیدی تبلیغاتی فلزی چرمی

جاکلیدی تبلیغاتی فلزی چرمی یکی از هدایای تبلیغاتی مناسب برای چاپ لیزر می باشد . این دسته از هدایای تبلیغاتی دارای وزنی کمتر نسبت به جاکلیدی فلزی میباشد.