ساعت دیواری تبلیغاتی

سال های درازی است که ساعت در هر خانه و مکانی به صورت ثابت حضور داشته و جزء لوازم ضروری برای هر مکانی به شمار میرود لذا  این امر جهت تبدیل شدن این کالا به یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی بسیار تاثیر گذار میباشد.